طبقه بندي معاملات

1391/8/8 0:0

ماده 3 - طبقه بندی معاملات


معاملات از نظر نصاب ( قیمت معامله ) به سه دسته تقسیم می شوند :

1ـمعاملات کوچک: معاملاتی به قیمت ثابت سال 1382 کمتر از بیست میلیون ریال(20،000،000) ریال باشد.

2ـمعـاملات متـوسط:معاملاتی كه مبلغ مورد معامله بیش از سقف مبلغ معاملات كوچک بوده و از ده برابر سقف ارزش معاملات کوچک تجاوز نکند(000،000، 200 ريال )

3ـ معاملات بزرگ: معاملاتی كه مبلغ برآورد اوليه آنها بيش از ده برابر سقف ارزش مبلغ معاملات كوچك باشد (000،000، 200 ريال به بالا)[۱]

تبصره 1 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در ابتدای هر سال نصاب معاملات را براساس شاخص بهای کالاها و خدمات اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، جهت تصویب به هیات وزیران پیشنهاد نماید

تبصره 2 - مبلغ نصاب برای معاملات کوچک و متوسط مبلغ مورد معامله و در معاملات عمده مبلغ برآوردی واحد متقاضی معامله می باشد

تبصره 3 - مبلغ یا برآورد معاملات مشمول هر یک از نصاب های فوق نباید با تفکیک اقلامی که به طور متعارف یک مجموعه واحد تلقی می شوند ، به نصاب پایین تر برده شود.


تاریخ بروز رسانی:   16 آبان 1400

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >