شرح وظايف مديريت خدمات پشتيباني

1392/2/21 0:0

شرح وظايف مديريت خدمات پشتيباني دانشگاه :
1. كسب دستور العملهاي لازم در زمينه خدمات پشتيباني از معاونت توسعه مديريت و منابع.
2. اجراي دستورالعملها در مورد مشخصات و حدود بهاي اقلام تداركاتي و ارائه راهنمائي لازم در مورد بودجه تداركاتي واحدهاي تابعه.
3. بررسي و تعيين سيستم انبارداري مناسب و نظارت بر استقرار آن .
4. نظارت بر امر نگاهداري و حفاظت كالا و امور تداركاتي واحدها.
5. نظارت بر كار متصديان و كاركنان و رانندگان و همچنين نظارت بر امور تعميرگاههاي تحت سرپرستي.
6. نظارت بر بررسي ميزان استهلاك و مصرف قطعات و لوازم يدكي ، سوخت و روغن و غيره.نظارت بر خريد تداركات و بررسي اسناد كارپردازان بمنظور تامين لوازم مورد نياز واحدها.
7. پيش بيني نيازهاي واحدها از نظر وسائل،تجهيزات و برآورد هزينه خريد و حمل آنها در قالب برنامه ها و دستورالعملهاي مربوطه.
8. كنترل و نظارت در تنظيم و نگهداري حسابها و دفاتر اجناس موجود در انبار.
9. نظارت بر حفظ و حراست ساختمانها،تاسيسات،تلفخانه و وسائل موجود آنها.
10. نظارت بر انجام امور مربوط به تعمير ،تنظيف ساختمانها ،وسائل اداري،تامين سوخت، روشنايي.
11. نظارت بر حسن اجراي وظايف دبيرخانه و بايگاني.
12. تهيه و تنظيم گزارشهاي لازم جهت مقامات مسئول.
13. شركت در جلسات اداري مربوطه.
14. تنظيم و تدوين شرايط و مفاد قراردادهاي امور خدماتي ،تجهيزاتي و ...
15- سياستگذاري براي سيستم ترابري دانشگاه و ساماندهي طرح استراتژيك اداره خدمات.
16- انجام كار كارشناسي معاملات عمده دانشگاه.
17- نظارت برعملكرد فني نقليه.
18- پالايش آناليز آمار اتومبيلهاي دانشگاه و هماهنگ نمودن با دارايي.
19- نظارت بر عملكرد رانندگان و سامان بخشي به ماموريتهاي برون شهري.
20- نظم بخشي به ماموريتهاي درون شهري و ارائه خدمات به سمينارها و همايشها.
21- پالايش نيروهاي خدماتي و معرفي به واحدهاي تابعه دانشگاه.
22- نظارت بر عملكرد شركتهاي خدماتي.
23- پيگيري امور رفاهي پرسنل خدماتي.
24- پيگيري امور جاري حوزه مديريت امور عمومي.
25- سياستگذاري و پيگيري خريد اتومبيل براي دانشگاه.
26- پيگيري پلاك گذاري اتومبيلهاي دانشگاه.
27- برنامه ريزي مزايده خودروها و پيگيري امور مربوطه.
28- پالايش اتومبيلهاي اسقاطي و برگزاري مزايده آنها .
29- نظارت برمصرف سوخت اتومبيلها.
30- تهيه و برنامه ريزي سوخت جايگزين در شرايط بحراني.
31- هماهنگي و همكاري باواحدهاي تابعه دانشگاه در خصوص اردوهاي فرهنگي تفريحي.
32- كنترل و نظارت بر ورود و خروج پرسنل حوزه مربوطه.
33- نظم بخشي و جمع آوري اضافه كار پرسنل و پيگيري امور مربوطه تا حصول نتيجه.
34- سامان بخشي و استقرار متقاضيان استفاده از مهمانسراها.
35- كنترل و نظارت برچك ليست شركتهاي خصوصي طرف قرارداد – خدمات تكثير و ...
36- پيگيري كميسيون ماده 2 دارايي مربوط به دانشگاه (خريد و فروش و انتقال).
37- تشكيل تعاوني مسكن براي پرسنل ستاد و پيگيري امور مربوطه.
38- تهيه و توزيع غذاي پرسنل ستاد.
-39انجام ساير امور مربوطه طبق دستور مقام مافوق.
40- انجام خدمات به سازمانهاي خارج از دانشگاه –مثل استانداري-ستاد تبليغات ،نفوس و مسكن و كه با توجه به كمبود شديد راننده و اتومبيل با برنامه ريزي مدون و دقيق بدون وقفه خدمات رساني انجام مي شود نقل و انتقالات ملزومات سنگين واحدهاي تابعه و امور مربوط به حوزه ستاد توسط اين مجموعه برنامه ريزي انجام مي شود. 

واحدهاي تابعه مديريت خدمات پشتيباني:

واحد امور قراردادها

واحد امور رفاهي

واحد تداركات

واحد نقليه

واحد تاسيسات

واحد انبار

واحد مهد كودك

واحد خدمات

واحد دبير خانه و ميز خدمت


تاریخ بروز رسانی:   14 آبان 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >