قوانين برگزاري مناقصات

1392/2/25 0:0

قوانین برگزاری مناقصات

فصل اول : کلیات

 ماده1 : کاربرد

 
 ماده 2 :تعاريف  
 ماده 3 :طبقه بندي معاملات  
 ماده 4 :طبقه بندي انواع مناقصات  

 فصل دوم: سازماندهي مناقصات:

 
 ماده 5: كميسيون مناقصه  
 ماده 6- وظایف کمیسیون مناقصه  
 ماده 7- هیات رسیدگی به شکایات  
 ماده 8- وظایف هیأت رسیدگی به شکایات  

فصل سوم برگزاری مناقصات
ماده 9- فرایند برگزاری مناقصات

ماده10- تأمین منابع مالی
ماده11- روشهای انجام مناقصه
ماده12- ارزیابی کیفی مناقصه گران
ماده 13- فراخوان مناقصه
ماده 14- اسناد مناقصه
ماده 15- ترتیب تهیه و تسلیم پیشنهادها
ماده16- شرایط تسلیم و تحویل پیشنهادها
ماده17-توضیح و تشریح اسناد
ماده18- گشایش پیشنهادها
ماده 19- ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها
ماده20- ارزیابی مالی و تعیین برنده مناقصه
ماده 21- انعقاد قرارداد

 

  فصل چهارم مقررات مناقصات
ماده22- شرایط ارسال اسناد و مکاتبات
ماده23-مستند سازی و اطلاع رسانی
ماده24- تجدید و لغو مناقصه
ماده25- نحوه رسیدگی به شکایات
ماده26- نحوه برگزاری مناقصه محدود
ماده27- ترک تشریفات مناقصه
ماده28- ترکیب هیأت ترک تشریفات مناقصه
ماده29- موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه
ماده30- نسخ قوانین

   

  


تاریخ بروز رسانی:   14 آبان 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >