فرم تکریم ارباب رجوع

نظر به اهمیت موضوع تکریم ارباب رجوع و لزوم آگاهی از دیدگاهها و نظرات سازنده مخاطبان برای بهبود مستمر خدمات رسانی با تکمیل فرم زیر ما در این امر مهم یاری فرمایید.

نام فرد یا افرادی که برخورد مناسبی با شما داشته اند :
   

نام فرد یا افرادی که برخورد نامناسبی داشته اند :
   

چنانچه درخواستی خلاف مقررات از شما داشته اند با ذکر مورد و بصورت خلاصه :
   

نظرات یا پیشنهاد سازنده:
   

نحوه بر خورد پرسنل با شما:
   

نحوه اطلاع رسانی و راهنمایی:
   

نام و نام خانوادگی:

شماره تماس:

آدرس ایمیل :
 
   حروف تصویر بالا :
     
< >