هزينه درمان در مراكزي كه طرف قرارداد نيستند به چه صورت خواهد بود؟


ادارات پرداخت خسارت درمان هزينه بيمه شده اي كه به مراكز درماني غير طرف قرارداد خدمات دريافت نموده اند را بر اساس تعرفه هاي مصوب پرداخت مي نمايد،بديهي است تفاوتي در نرخ ها وجود خواهد داشت.
توصيه ميگردد بيمه شدگان عزيز به مراجع درماني طرف قرارداد مراجعه نمايند.


تعداد بازدید:   ۲

برگشت

< >