فرآیند برگزاری مناقصات شامل چه مراحلی است؟


فرآیند برگزاری مناقصات به ترتیب شامل مراحل زیر است :
الف- تأمین منابع مالی از سوی مناقصه گزار
ب- تعیین نوع مناقصه در معاملات بزرگ ( یک مرحله ای یا دو مرحله ای ، عمومی یا محدود)
ج- تهیه اسناد مناقصه
د- ارزیابی کیفی مناقصه گران در صورت لزوم
ه- فراخوان مناقصه
و- ارزیابی پیشنهادها
ز- تعیین برنده مناقصه و انعقاد قرارداد


تعداد بازدید:   ۶

برگشت

< >