چه کسانی میتوانند در طول قرارداد به لیست بیمه شدگان اضافه گردند؟


در طول قرارداد صرفا افراد ذیل مجاز میباشند که به لیست بیمه شدگان افزوده شوند.
1.نوزاد بدو تولد
2.افراد جدید الاستخدام(با ارائه مدارک لازم از سوی بیمه گذار)
3.همسر تازه ازدواج کرده(شامل هم زن و هم مرد بیمه شده میشود)


تعداد بازدید:   ۱

برگشت

< >