دستورالعمل استعلام بهاء

1392/2/3 0:0

دستورالعمل اخذ استعلام بهاء و نحوه گردش آن و تصويب خريد

1- فرم استعلام ( باسريال ) كه در آن مشخصات كالا و تعداد مورد نياز و شرايط خريد قيد شده تايپ، تكثير و به فروشندگان تسليم و از آنان درخواست مي شود پس از اعلام پيشنهاد قيمت و مهر و امضاء آن را در پاكت دربسته به مسئول خريد تحويل نمايند. بديهي است فرم استعلام بهاء مي تواند در ملأ عام نيز آگهي شود.
2- فرم درخواست خريد با امضاء مجاز بايد ضميمه استعلام باشد.
3- اصل نسخه تايپ شده استعلام بعنوان سوابق در تداركات نگهداري مي شود.
4- يك نسخه از استعلام مذكور بايد قبل از تشكيل جلسة كميسيون معاملات جهت اطلاع به دفتر كميسيون معاملات ارسال شود.
5- وفق آئين نامه معاملات براي انجام هر گونه خريد، اخذ 3 فقره استعلام ضروري مي باشد و در صورت انحصاري بودن فروش كالا بايستي «فرم مجوز خريدهاي فوري و كالاهاي انحصاري» تكميل و ارائه شود.
6- پاكتهاي دربسته در جلسة كميسيون معاملات گشوده و پس از بررسي هاي لازم برنده مشخص و صورتجلسه مي شود و بر روي پيشنهاد (استعلام) تصويب شده ، تاريخ تصويب خريد قيد مي گردد.
7- استعلام ها و هر گونه مستندات بررسي شده در جلسه به صورتجلسه كميسيون معاملات ضميمه شده و در محل دبير خانه كمسيون بايگاني مي شود.
8- صورتجلسة تصويب معاملات بيش از بیست و پنج ميليون ريال با كلية مستندات جهت اخذ مجوز، براي هيئت مديره ارسال خواهد شد.
9- كپي استعلام برنده جهت اقدام لازم براي تداركات و يك نسخه از صورتجلسه براي واحد حسابداري مالي ارسال خواهد شد.
10- مدير تداركات و مسئولين خريد جهت اطمينان از تأييد خريد مي توانند در جلسة كميسيون معاملات شركت كنند و در هر صورت مسئولين خريد موظف به پيگيري نتيجه پيشنهادهاي خريد مي باشند.


نام كالا : ………………………………………………………………………………………………………………… كد : ………..……….…………………………
مقدار مورد نياز : ………….……….………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….……….………..…………………………………...……………………………………………………………………………………………

واحد درخواست كننده : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

منبع فروش : ………….……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
نام و نشاني كامل فروشنده : ………….……….……………………………………………………………………………………………………………………
………….……….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
م

بهاي كل فروش : ………….……….……………………………………………………………………………………………………………………………………
توضيحات : ………………………………….……….………..…………………………………...…………………………………………………………………………
………………………………….……….………..…………………………………...……………………………………………………………………………………………
………………………………….……….………..…………………………………...……………………………………………………………………………………………
………………………………….……….………..…………………………………...……………………………………………………………………………………………
………………………………….……….………..…………………………………...……………………………………………………………………………………………

كارشناس بازرگاني / تداركات

مدير بازرگاني مدير عامل
شماره :
نام فروشنده : كد اقتصادي :
نشاني : تلفن :

رديف شرح و مشخصات كالا تعداد سفارش بهاي واحد بهاي كل شماره برگ درخواست خريد كالا

توجه : به استعلامهاي مشروط و مبهم ترتيب اثر داده نخواهد شد.

شرايط فروش
محل تحويل :
مدت تحويل : نحوة حمل كالا :
مدت اعتبار استعلام :

فروشنده : امضاء و مهر
گواهي ميشود كه اين استعلام بهاء طبق مقررات شركت توسط اينجانب …………………………… بعمل آمدامضاء اين استعلام بهاء در جلسة مورخ / / كميسيون معاملات به تصويب رسيد.كميسيون معاملات


تاریخ بروز رسانی:   14 آبان 1401

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >