آئين نامه اجرائي نظام مستند سازي و اطلاع رساني مناقصات

1392/2/28 0:0

شماره108972/ت32960هـ

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ـ وزارت اموراقتصادي و دارايي

هيئت وزيران در جلسـه مـورخ 1/9/1385 بنا به پيشنهـاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي ودارايي و به استناد بند « د» ماده (23) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب1383ـ ، آيين‌نامه اجرايي نظام مستندسازي و اطلاع‌رساني مناقصات را به شرح ذيل تصويب نمود: 
     

آئين نامه اجرائي نظام مستندسازي و اطلاع رساني مناقصات

                           

 فصل اول: كليات

 
 ماده 1- هدف و کاربرد  
 ماده 2- تعاريف  

 فصل دوم: نظام مستند سازی مناقصات

 
ماده3- فرآيند مستندسازي مناقصات  
ماده4- مفاد خلاصه اسناد مناقصه   
 ماده5- مستند سازی جلسات مناقصه  
 ماده6- مستند سازی پیش از فراخوان  
 ماده7- مستند سازی فراخوان  
 ماده8- مستند سازی ارزیابی شکلی پیشنهادها  
 ماده9-مستند سازی ارزیابی کیفی مناقصه گران  
 ماده10- مستند سازی گشایش پیشنهادها در مناقصات یک مرحله ای  
 ماده 11- مستند سازی ارزیابی فنی - بازرگانی پیشنهادها  
 ماده12-مستند سازی ارزیابی مالی پیشنهادها در مناقصات دو مرحله ای  
 ماده 13-مستند سازیپس از تعیین برنده مناقصه  
 ماده 14 مستندسازی تجدید یا لغو مناقصه  
 ماده 15-مستند سازیدر موارد عدم الزام به مناقصه  
 ماده16 مستند سازی ترک تشریفات مناقصه  
ماده17 مستند سازی مواعد و تغییر اسناد   

 فصل سوم: نظام اطلاع رسانی مناقصات

 
 ماده 18-تهیه و استقرار نظام اطلاع رسانی مناقصات  
 ماده19- اطلاع رسانی پیش از فراخوان  
 ماده20-اطلاع رسانی فراخوان مناقصات  
 ماده 21- اطلاع رسانی ارزیابی کیفی مناقصه گران  
 ماده22-اطلاع رسانی مناقصات یک مرحله ای  
 ماده23-اطلاع رسانی مناقصات دو مرحله ای  
 ماده 24 اطلاع رسانی توضیح و تشریح اسناد  
 ماده25-اطلاع رسانی قراردادهای مشاوره  
 ماده26-مشخصات سامانه اطلاع رسانی مناقصات  
ماده27- مدیریت ریسک در نظام اطلاع رسانی مناقصات  
 ماده28- ثبت و پاک کردن اطلاعات شبکه ملی  
 ماده29- امنیت اطلاعات  
 ماده30- نقشها و استا نداردها  

 آیین نامه بند هـ ماده (29 )قانون برگزاری مناقصات

 

  فصل اول: کلیات

 
 ماده 1- هدف و کاربرد  
 ماده 2- تعاریف  

 فصل دوم: اصول و ضوابط خرید خدمات مشاوره

 
 ماده3- مسئولیتها و نقشها  
 ماده4- تمهیدات خرید خدمات مشاوره  
 ماده5- گزارشات شناخت  
 ماده6- شرح کلی خدمات  
 ماده7-فراخوان  
 ماده8- همزمانی خدمات مشاوره  
 ماده9- تشخیص صلاحیت و موازین کلی  
 ماده10- انتخاب مشاور از طریق مناقصه  
 ماده 11- ترجیح مشاوران داخلی  
 ماده12- انعقاد قراردادهای مشاوره  
 ماده13- مستند سازی و اطلاع رسانی  

 فصل سوم: ارزیابی کیفی مشاوران

 
 ماده14- ارزیابی کیفی مشاوران  
 ماده15- استعلام ارزیابی کیفی مشاوران  
 ماده16- امتیازدهی برای ارزیابی کیفی مشاوران  
 ماده17- صورتجلسه ارزیابی کیفی مشاوران  

 فصل چهارم: ارزیابی پیشنهادها و انتخاب مشاور

 
 ماده18- روشهای انتخاب مشاوران  
ماده19- فرآیندهای خرید خدمات مشاوره  
 ماده20- درخواست پیشنهاد  
 ماده21- تهیه و تحویل پیشنهادها  
 ماده22- توضیح و تشریح اسناد  
 ماده23- ارزیابی فنی پیشنهادها  
ماده24- ارزیابی مالی پیشنهادها  
 ماده 25- صورتجلسه پایانی  
 ماده26- مقررات و استانداردها  


تاریخ بروز رسانی:   14 آبان 1401

تعداد بازدید:   ۴

 


چاپ
< >