ماده22- شرایط ارسال اسناد و مکاتبات

1392/2/25 0:0

ارسال مکاتبات یا اسناد مرتبط با مناقصه موضوع ماده ( 20 ) این قانون درصورتی معتبر است که فرستادن آن جز در موارد تغییر نشانی یا محل قابل تصدیق باشد ، مانند پست سفارشی ، تلگرام ، تلکس و نظایر آن .


تاریخ بروز رسانی:   16 آبان 1400

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >