ماده 15- ترتیب تهیه و تسلیم پیشنهادها

1392/2/24 0:0

الف - شرکت کنندگان در مناقصه پس از دریافت یا خرید اسناد باید پیشنهادهای خود را به ترتیب زیر تهیه و به مناقصه گزار تسلیم کنند:

1.تهیه و تکمیل اسناد و پیشنهادها

2.تسلیم پیشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان مناقصه

3.دریافت رسید تحویل پیشنهادها

ب - مهلت قبول پیشنهادها درمورد مناقصات داخلی و بین المللی از آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه به ترتیب نباید کمتر از ده روز و یک ماه باشد


تاریخ بروز رسانی:   16 آبان 1400

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >