ماده10- منابع مالی

1392/2/24 0:0

الف - انجام معامله به هر طریق مشروط بر آن است که دستگاههای موضوع بند( ب ) ماده( 1 ) این قانون به نحو مقتضی نسبت به پیش بینی منابع مالی معامله در مدت قرارداد اطمینان حاصل و مراتب در اسناد مرتبط قید شده باشد.

ب - موضوع پیش بینی منابع مالی و نحوه ضمان تأخیر تعهدات برای انجام معامله باید به صراحت در شرایط و اسناد مناقصه از سوی دستگاه مناقصه گزار قیدو تعهد شود.


تاریخ بروز رسانی:   16 آبان 1400

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >