معرفي و شرح وظايف واحد امور قراردادها

1392/2/21 0:0

امور قراردادها :
1- انجام امور مربوط به آگهي هاي مناقصه(خدماتي،طرح هاي عمراني،تاسيساتي،خريد لوازم پزشكي و غيره)
2- انجام امور مربوط به آگهي هاي مزايده(فروش خودرو،فروش املاك، فروش اموال ،فروش لوازم مازاد و غيره)
3- تهيه و تنظيم مفاد كليه قراردادها
4- تهيه و تنظيم و استخراج آناليز قيمت پايه
5- رسيدگي به اجراي مفاد قراردادها و بخشنامه ها در واحدهاي تابعه
6- نظارت بر اجراي دستورالعمل ها و رسيدگي به حجم قراردادها
7- نظارت و رسيدگي به اجراي مصوب هيئت محترم وزيران و هيئت امناء دانشگاه در خصوص قراردادها در واحدهاي تابعه
8- نظارت بر عملكرد شركتهاي طرف قرارداد با دانشگاه علوم پزشكي 

 

 


تاریخ بروز رسانی:   14 آبان 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >