فرآيندها

1392/2/21 0:0

فرآيندها

1 تاسيسات
2 اضافه كار كاركنان
3 درخواست خودرو
4 تلفنخانه
5 اردوهاي تفريحي
6 مزايده خودرو
7 خريد خودرو
8 نيروهاي شركتي
9 آبدارخانه
10 نمودار نيازسنجي نيروي خدمات
11 تعمير خودرو


تاریخ بروز رسانی:   14 آبان 1401

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >